การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ศฝร.ภ.6

 
 
   

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

ประชาสัมพันธ์ จัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถบพิตร และลานธรรม 

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย


สปอตเรื่องกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

 
  เรื่อง การลงทะเบียนสำหรับบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย

    เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในวันที่ 3 มี.ค.62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน / คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
 

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ 

แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์   คลิก

 
 

หนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว.๐๐๓๒/ว ๓๒๖๙๕ ลง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขอบคุณผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว"
 

 

 

 
ไม่สามารถ Query ได้