การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖

สถานที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 837 หมู่ 10  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวังนครสวรรค์

  โทร. 056-221-201 ต่อ 103

 
 

ประวัติโดยย่อ

                          

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2517

บนพื้นที่ของเขาขาดหรือเขาแรดมีเนื้อที่จำนวน 119 ไร่ เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษา

ชื่อกองกำกับการ    โรงเรียนตำรวจภูธร 6 ภายหลังได้มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6

และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

 

เปิดทำการสอนและฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจรุ่นแรก เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๑๗ 

โดย รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.๓)หรือเทียบเท่า ใช้เวลาใน

การพิเศษ ฝึกอบรม ๖ เดือนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ

             ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจให้รับจาก

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖  )หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ระยะเวลาการฝึก อบรม ๑ ปี     

โดยผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพลตำรวจสำรอง(พิเศษ)

             ในปี ๒๕๕๑   เปิดรับบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรี โดยเริ่มอบรมเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑

ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีการอบรมผ่านไปแล้ว ๔  รุ่น

             ปัจจุบันเปิดสอบบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิชั้นมัธยมปลาย (ม.๖)  

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  ยศ สิบตำรวจตรี

โดยได้เข้ารับการอบรม รุ่นแรกในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เป็นต้นมา


      
 


 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com