การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
พันธกิจ
พันธกิจMission

1.บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนทันสมัยมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3.พัฒนาอาคาร สถานที่พัก ห้องฝึกอบรม ภูมิทัศน์ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ให้มีความร่มรื่นน่าอยู่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกาย จิตใจที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

5.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

6.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีหรือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

7.สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการหรือกิจกรรมเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 อยู่ดีมีสุข

  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0562-2225-1
website : http://www.policetrainingschool6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2016 plpolice.com All rights reserved. Powered by noom e-mail : policetrainingschool6@gmail.com